Pravidla a podmínky služby

§ 1. Preambule

 • Účel

MetaLife.Family je online platforma, přístupná prostřednictvím webových stránek https://metalife.family/, jejíž účel je umožnit Uživatelům nakupovat digitální vzdělávací produkty a účastnit se Affiliate programu v souladu s těmito pravidly a podmínkami (dále jen „Předpisy“) a s informacemi publikovanými na webových stránkách.  

 • DIC 

Správce a poskytovatel platformy je:

D.I.C. SERVICES SE, 

Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Spisová značka H 850 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 242 38 953 

DIČ: CZ24238953

(dále jen „Poskytovatel služby“).

Poskytovatel služby může být kontaktován na: info@dicholding.com. Pro účely tohoto dokumentu budou Správce a Poskytovatel služby označováni jako MetaLife.Family.

§ 2. Obecná Ustanovení

2.1. Rozsah poskytovaných služeb

Skrze Platformu se může Uživatel registrovat a tím získat přístup ke svému Uživatelskému účtu, ve kterém má k dispozici digitální produkty formou nahraných videí, bannerů, e-Booků, audio záznamů a jiných vzdělávacích a reklamních materiálů. Dále zde může sledovat svůj zůstatek a přehledy uzavřených obchodů v rámci Affiliate programu. 

2.2. Definice 

Uživatelský účet – Sada zdrojů a práv v rámci Platformy přiřazená konkrétnímu Uživateli, která obsahuje potřebné informace k autorizaci a umožňuje využití služeb a produktů;  

Přihlašovací údaje – Uživatelovo přihlašovací jméno používáno pro identifikaci společně s heslem, které obě tvoří nezbytné podmínky pro autorizaci a získání přístupu k Platformě; 

Affiliate program – pravidla a podmínky přístupu k partnerskému programu, tak jak je pospáno dále;

Platforma – online platforma přístupná prostřednictvím webových stránek na adrese https://metalife.family/;

Registrace – aktivita provedená na Platformě, sestávající z vytvoření Uživatelského účtu včetně přihlašovacích údajů;

Členské balíčky – sestavy edukačních a jiných produktů, ke každému typu balíčku je přiřazen daný typ služby a sestava digitálních produktů;

ICT systém – sada spolupracujících IT zařízení a softwaru, umožňující zpracování a uchování, stejně jako odesílání a přijímání dat přes telekomunikační sítě, pokud je koncové zařízení odpovídající typu sítě;

Obsah – všechny materiály a služby, dostupné na Platformě;

Uživatel – fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku, která byla ze zákona způsobilá k právním úkonům, provozuje obchodní nebo profesní činnost nebo jinak má příslušné právo podle vnitrostátních předpisů na účast na Platformě. 

2.3. Investice

Činnost MetaLife.Family se v žádném případě netýká investic jako investičních fondů a jiných finančních institucí ani jiných investičních nástrojů. Pojem „investice“ v oblasti činnosti Poskytovatele služby je definován výhradně jako nákup na Platformě. Činnosti Poskytovatele služby nemohou být interpretované jako konzultační nebo investiční doporučení ze strany Poskytovatele služby.  

§ 3. Registrace a dohoda

3.1. Uživatel

Dohoda může být uzavřena fyzickými osobami, právnickými osobami a neregistrovanými entitami zákonem způsobilými k právním úkonům. Potřebný právní věk bude určen zákonem dané země, ze které Uživatel pochází. Uživatel po registraci získá přístup k jednotlivým funkcím Platformy dle typu zakoupeného Členského balíčku. Nezletilá osoba se může stát Uživatelem se souhlasem jejího právního zástupce. V případě pochybností ohledně dovršeného věku může Poskytovatel služby provést další verifikaci v tomto směru žádostí o nahrání relevantních dokumentů, potvrzujících zletilost. 

 •  Dohoda

Registrací uzavře Uživatel dohodu o elektronických službách a potvrdí, že se seznámil s těmito Předpisy, včetně:

 1. rozsahu poskytovaných produktů a služeb  
 2. Affiliate programem a jeho dobrovolnou účastí;
 3. existence rizik spojených s produkty a službami.

3.3. Registrační pole

Registrace proběhne výhradně online s vyplněním nezbytných informací: 

 1. křestní jméno;
 2. příjmení;
 3. datum narození;
 4. e-mail;
 5. telefonní číslo;
 6. adresa trvalého pobytu;
 7. státní příslušnost;
 8. typ vybraného Členského balíčku.

3.4. Registrační proces

Po vyplnění registračních polí a volbě hesla, Uživatel potvrdí, že se seznámil s Předpisy, stejně tak jako s ostatními informacemi obsaženými v check-boxech, potvrdí, že jsou mu všechny uvedené informace známé a srozumitelné a že s nimi souhlasí a poté mu bude odeslán kód na mail, případně mobilní telefon, potřebný k potvrzení Registrace. Dále, po potvrzení Registrace, bude Uživatelský účet vytvořen. Uživatel obdrží e-mail s informacemi o provedené aktivitě. 

3.5. Dokončení registrace

Po dokončení Registrace obdrží Uživatel přistup k Uživatelskému účtu, ve kterém může doplnit další informace o sobě, zejména pak ty, potřebné k ověření.

3.6. Ověření Uživatelského účtu

V rámci aktivity na Platformě může být Uživatel Poskytovatelem služby podroben opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tj. zejména ověření identity a kontrole. Uživatel se zavazuje bezodkladně zajistit veškerou nezbytnou součinnost Poskytovateli služeb.

3.7. Podmínky dohody

Dohoda bude uzavřena na dobu neurčitou. Uživatel může ukončit dohodu zasláním e-mailu na adresu Poskytovatele služby. Dohoda bude ukončena nejdéle v případě smrti Uživatele, přičemž práva k Uživatelskému účtu mohou být zděděna v dědickém řízení.

3.8. Ukončení dohody

Poskytovatel služby si ponechává právo ukončit dohodu s okamžitou platností z vážných důvodů, zejména pak v případě závažného porušení ustanovení těchto Předpisů ze strany Uživatele, a to zejména: 

 1. šíření informací které nepříznivě ovlivňují aktivity Poskytovatele služby, nebo které nejsou v souladu s Předpisy a s firemní politikou, včetně šíření nenávistných zpráv;
 2. proti Uživateli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo byla zahájena jeho likvidace; 
 3. situace, při které Uživatel ve své aktivitě uvádí, že k dosažení zisku stačí pozvat další lidi;
 4. situace, při které Uživatel v prezentacích o Poskytovateli služby vynechá informace o existujících rizicích;
 5. situace, při které Uživatel jinak uvede v omyl potenciální Uživatele v souvislosti s Poskytovatelem služby. 

§ 4. Zakoupení členského balíčku a využití služeb

4.1. Členský balíček 

V rámci registrace na Platformě Uživatel zakupuje Členský balíček. Informace ke každému Členskému balíčku, jeho cena a rozsah produktů a služeb poskytovaných k danému typu Členského balíčku budou přístupné na registrační stránce. 

Členské balíčky nebudou předmětem prodeje mezi Uživateli a nemohou být ani jinak postoupeny na druhou osobu. 

4.2. Využití služeb podle jejich účelu

Hlavním cílem každého Uživatele by mělo být používání služeb vedoucích k využívání Digitálních Produktů, případně další produktů nabízených skrze Poskytovatele služby. Každý Uživatel se zavazuje používat Platformu v souladu s jejím účelem, Předpisy, právním pořádkem a sociálními a morálními normami. Uživatel je povinen chránit své Přihlašovací údaje proti přístupu třetích stran. 

4.3. Zákaz sdílení produktů a služeb třetím osobám 

Uživatel se zavazuje, že nebude poskytovat obsah Platformy, produkty ani služby třetím osobám, výslovně bere na vědomí, že porušení takového zákazu je hrubým porušením těchto Předpisů.

4.4. Mlčenlivost

Uživatel není oprávněn poskytovat odpovědi na dotazování (ať už novinářů nebo úředníků) spojené s Poskytovatelem služby, zejména pak ve věci Affiliate programu a služeb, stejně tak jako ohledně aktivit Uživatele na Platformě. Uživatel má povinnost předat okamžitě všechny obdržené dokumenty tohoto typu Poskytovateli služby.  Uživatel je vázán povinností mlčenlivosti ve vztahu k veškerým informacím ohledně nastavení a fungování Affiliate programu.

4.5. Práva Uživatelských účtů a žádné mnohonásobné účty

Uživatel nesmí sdílet Uživatelský účet s nikým jiným, nesmí předat dále práva k Uživatelskému účtu, ani nesmí Uživatelský účet částečně nebo úplně zpřístupnit v jakékoliv další formě. Uživatel smí vlastnit pouze jeden Uživatelský účet na Platformě (žádné mnohonásobné účty). 

4.6. Použití Značky Poskytovatele služby

Uživatel má právo použít označení Poskytovatele služby (jméno), logo (značka společnosti) a promo materiály, a to jen ty, které jsou oficiálně schválené Poskytovatelem služby. Tyto materiály má Uživatel k dispozici ve svém účtu. 

Použití označení Poskytovatele služby je možné za předpokladu těchto ustanovení: 

 • Pokud Uživatel inzeruje, publikuje nebo jinak používá označení Poskytovatele služby, je povinen přidat označení: „Nezávislý partner MetaLife.Family“  
 • Pokud Uživatel založil webovou stránku nebo účet na sociálních sítích, která přímo a výhradně souvisí s partnerstvím v MetaLife.Family, nebo je program jejich součástí, musí být označení: „Nezávislý partner MetaLife.Family“ uvedeno na hlavní stránce.

V obchodním smlouvách a ve smlouvách s dalšími Uživateli, Uživatel nesmí vzbudit dojem, že jedná z nařízení nebo jménem Poskytovatele služby. Ve vnějších vztazích, Uživatelé mohou používat titul „Partner“. Užívání dalších titulů, jako například „Manager“, „Ředitel“ nebo jemu podobných, je bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zakázáno. V případě porušení těchto ustanovení může Poskytovatel služby Uživatele napomenout a/nebo aplikovat sankce. Pokud s Uživatelem souvisí další předpisy/pokyny/instrukce, budou aplikovány taktéž. Takováto doporučení mohou zahrnovat individuální Uživatele a konkrétní skupiny. 

4.7. Přístup k Uživatelskému účtu

Jakékoliv události, ke kterým dojde důsledkem získání hesla a tím zpřístupnění Uživatelského účtu třetím stranám, je zproštěno odpovědnosti ze strany Poskytovatele služby. Toto bude platit zejména v případě, kdy je Uživatelský účet založen jinou osobou nebo Uživatelem, což Poskytovatel služby nepovoluje. Vytvoření Uživatelského účtu na Platformě pro jinou osobu bude představovat hrubé porušení Předpisů.

4.8. Odstoupení od dohody

Uživatel, který je spotřebitelem, si je vědom, že přístup k Uživatelskému účtu představuje dodání digitálního obsahu, a že proto není oprávněn od dohody odstoupit bez udání důvodu v obecné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření dohody. Zákazník uzavřením dohody výslovně souhlasí s tím, že mu služby mohou být aktivovány před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření dohody.

4.9. Existence rizik

Poskytovatel služby seznámil Uživatele s detailní informací o rizicích spojených s investováním do kryptoaktiv a Uživatel potvrzuje, že informaci a zde popsaným rizikům porozuměl.

4.10. Platnost Členského balíčku   

Platnost využívání služeb a produktů Členského balíčku je uvedena v jeho popisu při platbě. Pokud není uvedeno, pak se bere za to, že platnost pro balíček Basic je 6 měsíců, balíček Popular 12 měsíců, balíček Premium 30 měsíců a balíček VIP 60 měsíců. Uživatel bere na vědomí skutečnost, že po této lhůtě nebude moci používat služby a produkty Členského balíčku. Po uplynutí této lhůty Uživatel může zakoupit nový Členský balíček s platností uvedenou u daného balíčku v aktuálním období nebo zvolit možnost měsíční platby 60 euro bez DPH na jakýkoliv nabízený balíček.         

§ 5. Affiliate program

5.1. Další funkce

Rozvinutý Affiliate program umožňuje Uživatelům získat bonusy či provize způsoby upřesněnými v Affiliate programu a v Předpisech. Kdykoliv tyto Předpisy zmíní provize, měly by být rozuměny také jako další bonusy jakéhokoliv typu, které mohou být získány způsobem podle Affiliate programu. 

5.2. Affiliate program a provize

Affiliate program společně s veškerým svým obsahem bude nedílnou součástí této dohody. Uživatelé mohou získávat bonusy podle zásad obsažených v Affiliate programu a v informacích k nalezení v Uživatelském účtu. Podmínkou výplaty provizí v Affiliate programu je úhrada ročního poplatku, jak je definován dále, jakož i splnění dalších podmínek upravených v Affiliate programu. Základní popis bonusů je prezentován níže. Poskytovatel služby může představit další bonusy, i takové, platné pouze po určitou časovou dobu. Poskytovatel služby může kdykoliv výši a pravidla na získání a vyplácení bonusů změnit, vyžádá-li si to situace na trhu. Změny budou zveřejněné v Uživatelském účtu vč. jejich aktuálního znění.     

 1. Fast Referral Bonus ve výši 20 % z nákupu Členského balíčku uskutečněného novou osobou na Platformě, kterou doporučil Uživatel. Fast Referral Bonus se poskytuje pouze prvních 45 dnů po registraci referujícího Uživatele na Platformě.    
 2. Referral Bonus ve výši 10 % z nákupu Členského balíčku uskutečněného novou osobou na Platformě, kterou doporučil Uživatel. Referral Bonus se poskytuje až od 46. dne po registraci referujícího Uživatele na Platformě.  
 3. Generation Bonus – z nákupů Členských balíčků až do 3 generací affiliate struktury Uživatele. Maximální celková výše tohoto bonusu je stanovena 5,000 euro. Po dosažení této výše se již dále tento bonus neuplatňuje.  
 4. Binární Bonus – až 10 % a vyplácený ze slabší binární struktury.  
 5. Matching Bonus – až 60 % z výše Binárního bonusů Uživatelů a až do 6 generací binární struktury. 
 6. Rank Bonus – jednorázový bonus při dosažení vyšší úrovně Affiliate programu 
 7. Monthly Live Bonus – měsíční odměna při splnění obratových podmínek k danému stupni Affiliate programu
 8. Pool Bonus – podíl na obratu celého projektu 
 9. Direct Sales Bonus – z nákupů produktů získaných klientů 

5.3. Uživatel účastnící se Affiliate programu

Uživatel účastnící se Affiliate programu není zaměstnanec, kontraktor, ani obchodní zástupce, z čehož vyplívá, že neexistují příkazy týkající se povinnosti poskytovat služby ve prospěch Poskytovatele služby. Uživatel neobdrží žádné instrukce typu, místa, činností nebo rozsahu výkonu jeho aktivit a současně za sebe nese vlastní zodpovědnost ve věci dodržování příslušných právních ustanovení, včetně daňových ustanovení, a stejně tak nese zodpovědnost za obstarání povolení k podnikatelské činnosti, pokud je v daném právním systému požadována, podle rozsahu aktivit prováděných konkrétní osobou. Aktivita Uživatele bude prováděna z jeho vlastní iniciativy a na vlastní nebezpečí, to vše na základě dobrovolné registrace. Kromě dohody o elektronických službách nebude Uživatel zpravidla vázán k Poskytovateli služby žádným dalším právním vztahem, včetně pracovněprávního nebo jiného vztahu, s výjimkou situace, kdy byly vzájemné vztahy Stran formovány formou samostatně uzavřených písemných dohod. 

5.4. Affiliate struktura

Uživatelé mohou získat další osoby do své struktury pro účely distribuce produktů a služeb nabízených Poskytovatelem služby. Po vytvoření a udržování struktury může Uživatel získávat provize podle Affiliate programu. Uživatel je seznámen s faktem, že může získávat provize v případě splnění kvalifikačních kritérií. Pokud není potřebná kvalifikace získána nebo vyřešena ve stanoveném časovém limitu, nemá Uživatel nárok na provizi za danou časovou periodu. 

5.5. Získání dalších Uživatelů 

Poskytovatel služby prohlašuje a Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že získávání nových (jiných) Uživatelů v rámci Affiliate programu není podmínkou ani není nikterak vyžadováno pro užívání služeb. Žádné informace o způsobů nabývání příjmu, zohledňující výhody plynoucí z pozvání nových členů, nebudou interpretovány jako činnost, potřebná pro fungování na Platformě. Zejména tvrzení typu „vše, co musíte udělat, je pozvat tři osoby” a jemu podobná mohou vést k podstatnému porušení Předpisů. 

5.6. Roční poplatek za správu provizí 

Za účast v Affiliate programu je Uživatel povinen uhradit roční poplatek ve výši 35 eur za správu jeho provizí.   

5.7. Období výpočtu a vyplácení provizí 

Období výpočtu a vyplácení provizí v rámci Affiliate programu je stanoveno na týdenní cykly a je uzavřené každé pondělí v 00.01 hodin a následně vyplacené.    

5.8. Princip spolehlivosti 

Uživatel, fungující v Affiliate programu v rámci Platformy, bere na vědomí a je povinen:

 1. informovat o produktech a službách poskytovaných na Platformě způsobem, který bere v potaz zejména specificitu trhu s digitálními produkty 
 2. informovat o neexistenci záruky zisku a o existence rizik;
 3. informovat o nepovinnosti zvát do Platformy nové osoby;
 4. dodržovat principy poctivosti a řádného chování ve vztazích s ostatními lidmi; 
 5. nepoužívat zavádějící, podvodné a nespravedlivé praktiky prodeje.

5.9. Další programy

Uživatelé mají právo účastnit se dalších affiliate a jiných partnerských programů, ale pokud obsahují služby podobné těm, které nabízí Poskytovatel služby, je zakázáno:

 1. nabízet v nich účast osobám, které jsou Uživateli Poskytovatele služby;
 2. kombinovat prezentace Poskytovatele služby s prezentacemi jiných společností v rámci jednoho materiálu (nebo posloupných materiálů), pakliže k tomu Poskytovatel služby výslovně neudělil předchozí písemný souhlas.

Podobnými službami budou rozuměny služby jiných společností, které nabízejí prodej jakýchkoliv blízkých produktů nabízených v Affiliate programu, a to jak vzdělávacích služeb týkajících se investování, tak přímo investic do kryptoaktiv. V případě porušení této povinnosti má Poskytovatel služby právo uplatňovat sankce. 

§ 6. Platby

6.1. Měna 

Měnou účtů na Platformě bude euro.

6.2. Výběry

Nasbírané provize a finanční prostředky mohou být vybrány z Uživatelského účtu, nebo použity následujícími způsoby:

 • Finanční prostředky získané skrze bonusy a provize si může Uživatel sám ze svého Uživatelského účtu na Platformě převést na svůj bankovní účet. 

6.3. Minimální vybíraná částka

Výběry pod minimální hranici 100 euro nebudou realizovány. Všechny provize pod tuto hodnotu budou uchovány na Uživatelského účtu a budou vyplaceny po překročení určené minimální Hranice a obdržení daných instrukcí. 

§ 7. Sankce a stížnosti

7.1. Sankce

Porušení ustanovení mohou podle uvážení Poskytovatele služby a adekvátně se závažností porušení vyústit ve:

 1. varování;
 2. dočasné zamezení možnosti získávat provize v rámci Affiliate programu;
 3. dočasnou suspenzaci Uživatelského účtu (zamezení přístupu k Uživatelskému účtu);
 4. zrušení Uživatelského účtu (ukončení dohody);
 5. zrušení Uživatelského účtu s propadnutím nasbíraných peněžních prostředků (ukončení dohody s uložením smluvní pokuty)

7.2. Forma a obsah zprávy

Uživatelé a třetí strany mohou nahlásit porušení, stížnosti a odvolání proti rozhodnutím na e-mailovou adresu Poskytovatele služby. Zpráva musí obsahovat:

 1. určení oznamující osoby;
 2. indikaci, zda je daná osoba Uživatelem Platformy, společně s uvedením přihlašovacího jména;
 3. detailní popis situace a čeho se daná osoba domáhá.

7.3. Poskytnutí odpovědi

Poskytovatel služby poskytne informace k prozkoumání zprávy elektronicky nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí zprávy. Odpověď na zprávu bude zaslána oznamující osobě na adresu uvedenou ve zprávě. Poskytovatel služby si zachovává právo prodloužit lhůtu uvedenou výše nejdéle o 30 (třicet) dnů, v případě že vyhodnocení zprávy vyžaduje zajištění doplňujících informací, nebo pokud dojde ke komplikacím mimo kontrolu Poskytovatele služby, jako například v případě hardwarových nebo síťových selhání. Dále si Poskytovatel služby vyhrazuje, že vyhodnocení zprávy může vyžadovat další vysvětlení od pisatele zprávy a čas pro poskytnutí vysvětlení pokaždé prodlouží časovou dobu prozkoumání zprávy.

§ 8. Informace k doplňkovým službám

8.1. Fungování systému

Poskytovatel služby zajistí funkčnost jím využívaného ICT systému takovým způsobem, že každý Uživatel může kdykoliv zdarma přerušit používání elektronické služby.

8.2. Kryptografické technologie

Poskytovatel služby zajistí funkčnost jím využívaného ICT systému takovým způsobem, který zamezuje přístupu neautorizovaných osob k obsahu ke zprávám z elektronické služby, zejména pomocí kryptografických technologií. 

8.3. Relevantní entita

Poskytovatel služby zajistí jednoznačnou identifikaci stran elektronické služby stejně jako provede potřebné kroky k ujištění Uživatele o relevantní entitě nabízející produkty nebo služby vložené do Platformy. 

8.4. Technická rizika

Poskytovatel služby si vyhrazuje, že používání elektronické služby může být spojeno s technickými riziky, která jsou typické pro užívání IT systémů. Z důvodu existence Affiliate programu by měli Uživatelé chránit svá elektronická zařízení proti neautorizovaným přístupům, do čehož spadá zejména i instalace antivirového programu. 

8.5. Funkce a účel softwaru

Aktuální informace o fungování a účelu softwaru nebo údajů, které nejsou komponentou Obsahu elektronické služby, zadané do ICT systému používaného Uživatelem (cookies), jsou součástí zásad ochrany osobních údajů Platformy. 

8.6. Minimální technické požadavky

Aby bylo možno užívat elektronickou službu poskytnutou v rámci portálu, měl by Uživatel splnit následující technické požadavky, které jsou nezbytné pro spolupráci s ICT systémem Poskytovatele služby: vlastnictví zařízení umožňujícího použití Internetu, připojení k Internetu, webový prohlížeč umožňující zobrazení webových stránek (například Internet Explorer ve verzi 5.5 a vyšší, Opera ve verzi 7 a vyšší, Firefox ve verzi 1 a vyšší, Google Chrome ve verzi 5.0 a vyšší, Safari ve verzi 5 a vyšší) s povolenými cookies, který podporuje SSL připojení a JavaScript, a vlastnictví aktivní elektronické mailové (e-mail) adresy. 

8.7. Diagnostikování problému

Poskytovatel služby si zachovává právo zasahovat do technické struktury Uživatelského účtu Uživatele za účelem diagnostiky nepravidelností ve fungování služeb, stejně tak jako může provádět změny a ovlivňovat technickou stránku Uživatelského účtu jakýmkoliv jiným způsobem pro účely jeho modifikace nebo znovuzřízení správné funkčnosti samotného Uživatelského účtu nebo Platformy. 

§ 9. Zřeknutí se rizika

Společnost D.I.C. SERVICES SE výslovně vylučuje jakoukoli a veškerou odpovědnost za rizika vyplývající z investičních transakcí nebo jiných nakládání s majetkem provedených zákazníkem na základě obdržených informací nebo analýzy trhu. Všechny zde uvedené informace jsou obecně poskytovány pouze jako příklad, nezávazně a bez konkrétních doporučení k činnosti. Nepředstavuje a nemůže nahradit investiční poradenství. 

 

Vzhledem k vysokým rizikům byste takové transakce měli provádět pouze tehdy, pokud rozumíte povaze aktiv, do kterých vstupujete, a pokud jste schopni plně posoudit rozsah rizika. 

 

Výsledky z minulosti nenaznačují žádné budoucí výsledky.

§ 10. Závěrečná ustanovení

10.1. Změna předpisů

Poskytovatel služby má právo bez udání důvodu změnit Předpisy. Poskytovatel služby Uživatele informuje o změně na viditelném místě webové stránky nebo e-mailem nebo přímo zprávou dostupnou z Uživatelského účtu (v panelu Uživatele). Pokud Uživatel se změnami Předpisů nebude souhlasit, bude mít právo svůj Uživatelský účet smazat. 

10.2. Doplnění a informace

Nedostatek právního základu nebo neúplnost jakékoliv z doložek obsažených v Předpisech nebude znamenat, že se celá dohoda stane právně neplatnou. Tato ustanovení budou nahrazena takovými, které budou odrážet smysl a účel předchozích ustanovení do největší možné míry. 

10.3. Spory (doložka o právu a výběru soudu)

Tato ustanovení, stejně jako jakékoliv možné spory mezi Poskytovatelem služby a Uživatelem, budou podléhat zákonným ustanovením podle sídla Poskytovatele služby nebo příslušné země, ve které má Poskytovatel služby své sídlo, pokud to není z pohledu místního zákona nepřípustné vzhledem k tomu, že zde má Uživatel status spotřebitele. Před podáním žaloby se strany oboustranně kontaktují za účelem smírného mimosoudního vyřešení sporu. Pokud ani do 45 dní od prvého kontaktu ve smyslu předchozí věty nedojdou k vyřešení sporu, uplatní se postup dle věty prvé tohoto článku. 

10.4. Transformace a přiřazení

Uživatelé souhlasí s transformacemi, právními změnami a přenosem práv z Poskytovatele služby na jinou entitu. Zejména Uživatel přijímá, že může Poskytovatel služby změnit zemi působnosti, včetně skrze vytvoření úplně nové společnosti. Přenos práv ze strany Uživatele je zakázán, pokud k tomu Uživatel písemně nebo e-mailem nedá souhlas. 

 10.5. Pozastavení a ukončení poskytování služby

Poskytovatel služby si ponechává právo dočasně, nebo trvale, omezit, nebo přerušit, poskytování služeb, bez předchozího oznámení Uživateli. Poskytovatel služby má právo provádět údržbové práce cílené na obnovení bezpečnosti a stability ICT systému. Uživatel nemá právo vznést jakýkoliv požadavek v souvislosti s pauzou nebo přerušením poskytování služeb Poskytovatelem služby.

Platnost od 1. 7. 2022