Definice

Aktivní status
Příjmová centra jsou považována za aktivní a kvalifikována k účasti na této obchodní příležitosti, jakmile splní definované požadavky. Podrobnosti naleznete v části “Aktivní status” v části “Obchodní pravidla”.

CV – Commissionable Volume
CV (Commissionable value) je hodnota 50% z obratu jakýchkoliv zakoupených balíčků.

Například: Balíček Basic je v hodnotě 600eur. V tomto případě se jedná o 300 CV.

 

Binární provize jsou vyplácený do maximální výše 65 % z celkového systémového objemu CV.

Člen
Člen je osoba, která se zapsala do společnosti a přeje si budouvat strukturu a podílet se na kompenzačním plánu. Členové platí za produkty velkoobchodní cenu.

Sestupná linie
Odkazuje na pozice v genealogii pod konkrézním příjmovým centrem v genealogii.

Fiskální období
Fiskální období definují zahájení a ukončení pro každé provizní období a jsou uvedena v části podrobností tohoto zápisu.

Týdenní období bude trvat 7 kalendářních dnů; např. Pondělí až neděle. Měsíční období začnou prvním kalendářním dnem v měsíci a skončí posledním kalendářním dnem téhož měsíce; např. 1. dubna až 30. dubna.

Přední linie
Odkazuje na první úroveň sestupné linie příjmového centra.

Generace
Je definována jako všichni členové ve větvi sestupné linie, ale bez člena stejné nebo vyšší úrovně ve větvi. Každá větev sestupné linie se posuzuje samostatně.

GV – group volume
Skupinový objem. Při použití je GV celkovým objemem prodeje, který je přítomen v sestupné linii příjmových center, až po úroveň uvedenou v části celkový prodej sestupné linie ve zpracovaném období provize.

Příjmové centrum
příjmové centrum je pozice v organizaci, která může budouvat spodní linie a podílet se na kompenzačním plánu. V rámci tohoto systému bude mezi záznamy člena a příjmového centra vztah 1:1. Termín člen a příjmové centrum mohou být používány zaměnitelně, pokud se metalife.family v budoucnu nerozhodne zavést multi-balíčky. Kvalifikace a benefity se počítají nezávisle pro každou pozici příjmového centra.

Level
Levely odkazují na vrstvy sestupné linie. Ta příjmová centra, kterých je jednotlivec sponzorem, tvoří první level(nebo přední linii). Tí, kteří jsou umístěni pod přední linii, tvoří druhý level a tak dále a tak dále. Vlastní objem příjmového centra se nezapočítává do žádné z jeho nižších úrovní. Objem zákazníků se aplikuje na objem jeho sponzorského příjmového centra, aby se určila pozice/úroveň v sestupné linii, do které spadá.

PV – Personal Volume
Znamená osobní objem. PV je součet objemu prodeje uskutečněného konktrétním příjmových střediskem a je založen na zpracovávaném provizním období.


Úroveň
Úrověň je název, který představuje dosažení kvalifikace a výhod v rámci struktury odměňování. Příjmová centra musí splňovat nezbytnou kvalifikaci, aby mohla dostávat výhody spojene s úrovní v každém provizním období. Pokud příjmové centrum v minulosti splnilo kvalifikaci pro úroveň, ale nesplňuje nezbytnou kvalifikaci ve zpracovávaném období provize, bude toto příjmnové centrum v úrovni degradováno. Pokud příjmovíé centrum získalo vyšší hodnost v “posledním provizním období”, ale nesplňuje kvalifikaci pro tuto úroveň v “tomto provizním období” bude příjmové centrum degradováno v úrovni a zaplaceno úměrně kvalifikacím splněným v “tomto období”

Sponzor – registrace
Odkazuje na příjmové centrum, které jednotlivce přivedlo k příležitosti. Ačkoli registrující sponzor může být stejná jako umisťující sponzor, nemusí se oba shodovat. Termín “Osobně sponzorovaný” se používá k označní těch, jejichž je jednotlivec registrujicím sponzorem.

Sponzor – umístění
Odkazuje na příjmové centrum, které je bezprostředně nad pozicí v horní linii. Umisťující sponzor není nutně příjmové centrum, které jednotlivce přivedlo k příležitosti, ačkoli v Unilevel systému jsou umisťující a registrující sponzor často totéž(Stejný jednolivec bude standartně vázán na nového účastníka a jiný bude pouze po změně administrátorem.)

Kompenzační plán neomezené šířky
Kompenzační plán neomezené šířky je plán, který neomezuje počet příjmových středisek, která mohou spadat na kteréhokoli člena prvního levelu organizační sestupné linie a je označován jako plán “Unilevel”. Příklady plánu s pevnou šířkou zahrnují Binarní a maticové plány.

Upline
Odkazuje na pozice v genealogii nad konktrétním příjmovým centrem v genealogii

Platební cykly:
Tento kompenzační plán počítá podle následujících plánů:
Výplatní cyklus 1: tydenní Binár

Výplatní cyklus 1: tydenní Binár – obchodní pravidla

– Binární typ provize
Na základě modelu slabé strany.
Neprovizní objemy se převádějí do dalšího období.

– Aktivní stav
členové jsou považování za aktivní, když: Mají osobní provizní objem 600 EUR za předchozích 6 měsíců

– Grace Period
Každý ze 4 dostupných balíčků poskytne pevnou délku aktivního statusu, která přepíše běžné pravidlo aktivního stavu.
Basic Package – 6 měsíců aktivní
Popular Package – 9 měsíců aktivní
Premium Package – 12 měsíců aktivní

V.I.P Package – 18 měsíců aktivní

Pokud si osoba zakoupí balíček Popular, bude považována za ktivní po dobu 12 měsíců ode dne nákupu. Po 3 měsících se člen rozhodne zakoupit balíček V.I.P a obdrží tak 18 měsíců aktivního stavu počínaje dnem nákupu. 18 měsíců se nepřipočítává k předchozímu balíčku, ale začně běžet 18 měsíců od data nákupu.

– Zahrnout pouze kvalifikované
Členové jsou považování za kvalifikované, když: Osobně si zakoupili kvalifikační produkt a mají počet Binárně aktivovaných příjmových center větší nebo rovný 2.
Levá noha musí mít alespoň 1 binárně aktivované příjmové centrum.
Pravá noha musí mít alespoň 1 binárně aktivované příjmové centrum.

Výplatní cyklus 1 týdenní Binár – Úrovně:

Úroveň 1:Beginner

Kvalifikace
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
minimálně 600 EUR osobní objem v období 6 měsíců před datem zpracování provize.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.

Bonus

– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
– Binary bonus
Binary bonus ve výši 5 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
-Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem.


Úroveň 2: Dreamer

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Počínaje touto úrovní může být každému členovi okamžitě přidělena tato úroveň a zůstat aktivní po dobu 9 měsíců, pokud se rozhodne zakoupit balíček Popular v hodnotě 1,200 Euro. Tento nákup zruší standartní požadavky úrovně definované v ostatních pravidlech pro kvalifikaci celkového objemu a osobního objemu.
Platí pravidlo buď/nebo.
Člen si může zakoupit balíček Popular a získat tuto hodnost po dobu 9 měsíců. Pro kvalifikaci na binární provize potřebujete  2 osobně sponzorované členy 1 na levé a 1na pravé straně, kteří jsou také aktivní.
Nebo
Aby nový člen dosáhl této úrovně, musel by si v době připojení zakoupit některý z ostatních balíčků. Musel by vygenerovat celkem 1,200 EUR v objemu s minimálním osobním objemem 1,200 EUR od připojení a ještě by musel mít 2 osobně sponzorované členy, kteří si udržují aktivní status.

– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
minimálně 1,200 EUR osobní objem v období 6 měsíců před datem zpracování provize.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 1,200 Euro na všech úrovních sestupné linie. Maximální povolený objem na nohu je 1,200 Euro.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový Generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 0 %
Level 3 – 0 %

– Binary bonus
Binary bonus ve výši 6 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem.

Úroveň 3: Ambassador

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Každému členovi může být okamžitě přidělena tato úroveň a zůstat aktivní po dobu 12 měsíců, pokud se rozhodne zakoupit balíček Premium v hodnotě 2,500 Euro. Tento nákup zruší standartní požadavky úrovně definované v ostatních pravidlech pro kvalifikaci celkového objemu a osobního objemu.
Platí pravidlo buď/nebo.
Člen si může zakoupit balíček Premium a získat tuto hodnost po dobu 12 měsíců. Pro kvalifikaci na binární provize potřebujete 2 osobně sponzorované členy 1 na levé a 1na pravé straně, kteří jsou také aktivní.
Nebo
Aby nový člen dosáhl této úrovně, musel by si v době připojení zakoupit některý z ostatních balíčků. Musel by vygenerovat celkem 5,000 EUR v objemu s minimálním osobním objemem 2,400 EUR od připojení a ještě by musel mít 2 osobně sponzorované členy, kteří si udržují aktivní status.
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
minimálně 2,400 EUR osobní objem v období 12 měsíců před datem zpracování provize.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 5,000 Euro na všech úrovních sestupné linie.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky.10% provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 0 %
– Binary bonus
Binary bonus ve výši 8 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem.

Úroveň 4: Alpha

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Každému členovi může být okamžitě přidělena tato úroveň a zůstat aktivní po dobu 18 měsíců, pokud se rozhodne zakoupit balíček VIP v hodnotě 5,000 Euro. Tento nákup zruší standartní požadavky úrovně definované v ostatních pravidlech pro kvalifikaci celkového objemu a osobního objemu.
Platí pravidlo buď/nebo.
Člen si může zakoupit balíček V.I,P a získat tuto hodnost po dobu 18 měsíců. Pro kvalifikaci na binární provize potřebujete 2 osobně sponzorované členy 1 na levé a 1na pravé straně, kteří jsou také aktivní.
Nebo
Aby nový člen dosáhl této úrovně, musel by si v době připojení zakoupit některý z ostatních balíčků. Musel by vygenerovat celkem 15,000 EUR v objemu s minimálním osobním objemem 3,600 EUR od připojení a ještě by musel mít 2 osobně sponzorované členy, kteří si udržují aktivní status.
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
minimálně 3,600 EUR osobní objem v období 18 měsíců před datem zpracování provize.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 15,000 Euro na všech úrovních sestupné linie.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 2 %
-Binary bonus
Binary bonus step bonus ve výši 10 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem.

Úroveň 5: Hunter

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Pro turo úroveň existuje další požadavek na skupinový objem, který musí být splňen, abyste měli nárok na monthly lifestyle bonus. Každý člen na této úrovni musí vygenerovat 9,000 EUR v novém objemu každý měsíc nebo v 5 binárních týdnech, aby si udržel úroveň a kvalifikoval se na monthly lifestyle bonus. Z jedné sponzorské větve nesmí pocházet více než 60 % objemu. 

– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
Minimálně 5,000 EUR lifetime osobní objem v rámci vaší osobně sponzorované sestupné linie.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
P.V z osobně sponzorovaných příjmovách center se započítávají do tohoto požadavku.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 45,000 Euro na všech úrovních sestupné linie. Maximální povolený objem na nohu je 27,000 Euro.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client saleszisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation  bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 2 %
– Rank achievement bonus
Rank achievement bonus(Bonus za dosažení úrovně) 1,000 EUR. Vyplacen jednorázově za dosažení úrovně.
– Monthly lifestyle bonus
Tato úroveň získává z Monthly lifestyle bonusu 250 EUR/měsíc
– Binary bonus
Binary bonus ve výši 10 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Matching bonus
Matching bonus vyplacen z 1 levelu sponzorované linie.
Level 1 – 20 %
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem.

Úroveň 6: Master

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Pro turo úroveň existuje další požadavek na skupinový objem, který musí být splňen, abyste měli nárok na monthly lifestyle bonus. Každý člen na této úrovni musí vygenerovat 33,000 EUR v novém objemu každý měsíc nebo v 5 binárních týdnech, aby si udržel úroveň a kvalifikoval se na monthly lifestyle bonus. Z jedné sponzorské větve nesmí pocházet více než 60 % objemu.
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
Minimálně 5,000 EUR lifetime osobní objem v rámci vaší osobně sponzorované sestupné linie.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
P.V z osobně sponzorovaných příjmovách center se započítávají do tohoto požadavku.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 135,000 Euro na všech úrovních sestupné linie. Maximální povolený objem na nohu je 81,000 Euro.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 2 %
– Rank achievement bonus
Rank achievement bonus(Bonus za dosažení úrovně) 3,000 EUR. Vyplacen jednorázově za dosažení úrovně.
– monthly lifestyle bonus
Tato úroveň získává z Monthly lifestyle bonusu 700 EUR/měsíc
– Binary bonus
Binary bonus ve výši 10 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Matching bonus
Matching bonus vyplacen z 2 levelů sponzorované linie.
Level 1 – 20%
Level 2 – 15%
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20% z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10% u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem.

Úroveň 7: General

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Pro turo úroveň existuje další požadavek na skupinový objem, který musí být splňen, abyste měli nárok na monthly cash bonus. Každý člen na této úrovni musí vygenerovat 70,000 EUR v novém objemu každý měsíc nebo v 5 binárních týdnech, aby si udržel úroveň a kvalifikoval se na monthly cash bonus. Z jedné sponzorské větve nesmí pocházet více než 50 % objemu.
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
Minimálně 5,000 EUR lifetime osobní objem v rámci vaší osobně sponzorované sestupné linie.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
P.V z osobně sponzorovaných příjmovách center se započítávají do tohoto požadavku.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 400,000 Euro na všech úrovních sestupné linie. Maximální povolený objem na nohu je 200,000 Euro.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
-Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání geneartion bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 2 %
– Rank achievement bonus
Rank achievement bonus(Bonus za dosažení úrovně) 8,000 EUR. Vyplacen jednorázově za dosažení úrovně.
– monthly lifestyle bonus
Tato úroveň získává z Monthly lifestyle bonusu 1,100 EUR/měsíc
– Binary bonus
Binary bonus ve výši 10 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Matching bonus
Matching bonus vyplacen z 3 levelů sponzorované linie.
Level 1 – 20 %
Level 2 – 15 %
Level 3 – 10 %
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem.

Úroveň 8: Baron

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Pro turo úroveň existuje další požadavek na skupinový objem, který musí být splňen, abyste měli nárok na monthly lifestyle bonus. Každý člen na této úrovni musí vygenerovat 150,000 EUR v novém objemu každý měsíc nebo v 5 binárních týdnech, aby si udržel úroveň a kvalifikoval se na monthly lifestyle bonus. Z jedné sponzorské větve nesmí pocházet více než 50 % objemu.
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
Minimálně 5,000 EUR lifetime osobní objem v rámci vaší osobně sponzorované sestupné linie.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
P.V z osobně sponzorovaných příjmovách center se započítávají do tohoto požadavku.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 1,000,000 Euro na všech úrovních sestupné linie. Maximální povolený objem na nohu je 500,000 Euro.
C.V z nákupů zákazníků členů sestupné linie se započítávají do tohoto požadavku
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 2 %
– Rank achievement bonus
Rank achievement bonus(Bonus za dosažení úrovně) 18,000 EUR. Vyplacen jednorázově za dosažení úrovně.
– monthly lifestyle bonus
Tato úroveň získává z Monthly lifestyle bonusu 2,400 EUR/měsíc
-Binary bonus
Binary bonus ve výši 10 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Matching bonus
Matching bonus vyplacen z 4 levelů sponzorované linie.
Level 1 – 20 %
Level 2 – 15 %
Level 3 – 10 %
Level 4 – 5 %
– pool bonus
Čtvrtletní bonus pool, čtvrtletní pool podílu na zisku: Na základě 3 % C.V pro dané období. Člen musí mít kvalifikaci v této nebo vyšší úrovni v každém období
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem

Úroveň 9: Paladin

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Pro turo úroveň existuje další požadavek na skupinový objem, který musí být splňen, abyste měli nárok na monthly lifestyle bonus. Každý člen na této úrovni musí vygenerovat 300,000 EUR v novém objemu každý měsíc nebo v 5 binárních týdnech, aby si udržel úroveň a kvalifikoval se na monthly lifestyle bonus. Z jedné sponzorské větve nesmí pocházet více než 40 % objemu.
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
Minimálně 5,000 EUR lifetime osobní objem v rámci vaší osobně sponzorované sestupné linie.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
P.V z osobně sponzorovaných příjmovách center se započítávají do tohoto požadavku.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 2,500,000 Euro na všech úrovních sestupné linie. Maximální povolený objem na nohu je 1,250,000 Euro.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. Od vstupu do společnosti(doživotně).
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client saleszisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky. 10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje.
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 2 %
– Rank achievement bonus
Rank achievement bonus(Bonus za dosažení úrovně) 45,000 EUR. Vyplacen jednorázově za dosažení úrovně.
– monthly lifestyle bonus
Tato úroveň získává z Monthly lifestyle bonusu 4,500 EUR/měsíc
-Binary bonus
Binary bonus bonus ve výši 10 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Matching bonus
Matching bonus vyplacen z 5 levelů sponzorované linie.
Level 1 – 20 %
Level 2 – 15 %
Level 3 – 10 %
Level 4 – 5 %
Level 5 – 5 %
– pool bonus
Čtvrtletní bonus pool, čtvrtletní pool podílu na zisku: Na základě 3 % C.V pro dané období. Člen musí mít kvalifikaci v této nebo vyšší úrovni v každém období
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem

Úroveň 10. Emperor

Kvalifikace
– Vlastní kvalifikační pravidlo
Pro turo úroveň existuje další požadavek na skupinový objem, který musí být splňen, abyste měli nárok na monthly lifestyle bonus. Každý člen na této úrovni musí vygenerovat 500,000 EUR v novém objemu každý měsíc nebo v 5 binárních týdnech, aby si udržel úroveň a kvalifikoval se na monthly lifestyle bonus. Z jedné sponzorské větve nesmí pocházet více než 40 % objemu.
– Počet nákupů
Musel si za posledních 365 dní zakoupit následující produkty před datem provize:
1 jednotka produktu: Yearly member Kit – 30 EUR
– Sponzorování konkrétních úrovní
Od vstupu do společnosti sponzorujte 2 aktivní členy
– Osobní objem
Minimálně 5,000 EUR lifetime osobní objem v rámci vaší osobně sponzorované sestupné linie.
Do tohoto požadavku se započítávají nákupy osobních zákazníků.
P.V z osobně sponzorovaných příjmovách center se započítávají do tohoto požadavku.
– Commissionable volumes
Minimální skupinový objem 5,000,000 Euro na všech úrovních sestupné linie. Maximální povolený objem na nohu je 2,500,000 Euro.
Osobní objem se započítává do skupinového objemu. V období 30 dní před datem zpracování provize.
C.V z nákupů osobních zákazníků se započítává do tohoto požadavku
C.V osobně sponzorovaných příjmových center se započítává do tohoto požadavků

Bonus
– Direct client sales bonus
Direct client sales zisky ze všech nákupů provedených osobními zákazníky.10 % provize z jakéhokoli přímého zákaznického prodeje.
– Generation bonus
Kompenzační plán pro tuto a všechny vyšší úrovně bude zahrnovat 3 levelový generation bonus na všechny balíčky zakoupené prostřednictvím 3 levelů unilevel struktury. Dosažením vyšších úrovní se kvalifikujete na získání generation bonusu z více levelů struktury. Na provize z generation bonusu je stanoven limit 5,000 EUR. Jakmile získáte 5,000 Euro v provizi z generation bonusu, tento bonus se Vám přestane vyplácet.
Level 1 – 5 %

Level 2 – 3 %
Level 3 – 2 %
– Rank achievement bonus
Rank achievement bonus(Bonus za dosažení úrovně) 75,000 EUR. Vyplacen jednorázově za dosažení úrovně.
– monthly lifestyle bonus
Tato úroveň získává z Monthly lifestyle bonusu 6,000 EUR/měsíc
-Binary bonus
Binary bonus ve výši 10 % objemu nashromážděný na slabé straně sestupné linie.
– Matching bonus
Matching bonus vyplacen z 6 levelů sponzorované linie.
Level 1 – 20 %
Level 2 – 15 %
Level 3 – 10 %
Level 4 – 5 %
Level 5 – 5 %
Level 6 – 5 %
– pool bonus
Čtvrtletní bonus pool, čtvrtletní pool podílu na zisku: Na základě 3 % C.V pro dané období. Člen musí mít kvalifikaci v této nebo vyšší úrovni v každém období
– Fast start bonus
Fast start bonus ve výši 20 % z prvního nákupu osobně sponzorovaného člena po dobu prvních 45 dnů po PLACENÉ registraci.
Částka FSB se sníží na 10 % u všech nových osobně sponzorovaných počínaje 46. dnem